Dzisiaj, w okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, banki wolą udzielać kredytów firmom niż osobom fizycznym. To konstatacja wynikająca z analizy bankowych ofert kredytów gotówkowych i ich dostępności dla konsumentów. Jest tak, chociaż mogłoby się wydawać, że kryzys dotknął przede wszystkim podmioty gospodarcze, które przez kilka miesięcy borykały się ze zbytem swoich usług czy produktów. Są także takie branże, które musiały na długo całkowicie zawiesić swoją aktywność – gastronomia, hotelarstwo, transport. Dlaczego zatem banki chętniej poszukują klientów na kredyty wśród przedsiębiorców?

Powody, dla których banki wolą finansować firmy

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta, a przyczyn powyższego zjawiska jest co najmniej kilka. Pokuśmy się o ich wyspecyfikowanie.

1. Przeciętny przedsiębiorca jest roztropniejszy niż przeciętna osoba fizyczna w zakresie podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu. Fakt ten wynika z wyższej świadomości dotyczącej skutków nieroztropnych decyzji i odpowiedzialności za podmiot gospodarczy, którego przedsiębiorca jest właścicielem. Kredyty zaciągane przez przedsiębiorców zdecydowanie rzadziej przeznaczane są na cele czysto konsumpcyjne, a decyzja o potrzebie bankowego finansowania podejmowana jest po głębszej analizie ekonomicznych skutków takiego kroku. Tak więc, nie tylko bank analizuje możliwości spłaty ewentualnego kredytu, ale także sam przedsiębiorca dokonuje takiego rachunku. Nierzadko przed zaciągnięciem kredytu przedsiębiorca przygotowuje biznes-plan przedsięwzięcia, które chciałby sfinansować z środków kredytowych. Nierzadko też plany związane z kredytem konsultuje z innymi pracownikami firmy. Okoliczności te zdecydowanie obniżają ryzyko udzielenia nietrafionych kredytów.

2. Decyzje o przyznaniu kredytów firmowych (kredytów dla przedsiębiorców) podejmowane są przez banki po analizie bieżącej dokumentacji finansowej firmy oraz dokumentacji dotyczącej dłuższego okresu czasu – PIT pokazujący wyniki z poprzedniego roku (niekiedy z dłuższego okresu), czasem bilans, czasem stany magazynowe. Wszystkie dokumenty finansowe przygotowane są przez kompetentne osoby (osoby zatrudnione na stanowiskach księgowych, oddzielne biura rachunkowe), które swoim podpisem autoryzują dokumentację finansową i biorą za tę autoryzację odpowiedzialność prawną.

3. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za decyzje zapewniające ciągłość funkcjonowania firmy, co najczęściej wiąże się z zagwarantowaniem ciągłości zatrudnienia, a więc odpowiedzialnością za los swoich pracowników. Czynnik ten jest niezwykle istotny w małych firmach, w których bardzo często zatrudnione są osoby powiązane rodzinne, czy też osoby ze sobą zaprzyjaźnione. W takich firmach poziom identyfikacji właściciela firmy z losem załogi jest z reguły bardzo wysoki.

4. Świadomość przedsiębiorcy dotycząca losu swojej firmy, a tym samym wiedza dotycząca utrzymania ciągłości uzyskiwanych dochodów, co w przypadku osób fizycznych jest zdecydowanie trudniejsze. Osoba fizyczna zatrudniona w jakiejś firmie nie jest w stanie przewidzieć okoliczności, które mogą spowodować utratę miejsca pracy lub zmianę jej wynagrodzenia, a okoliczności takie mogą wpłynąć negatywnie na spłacalność zobowiązań kredytowych.

5. Koszty ponoszone przez firmy są zdecydowanie bardziej transparentne niż analogiczne wartości dotyczące osób fizycznych. To efekt obowiązku ewidencji kosztów i potrzeba wykazywania tychże kosztów w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego. Oczywiście, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej ewidencji podlega tylko część wydatków, które ponosi właściciel firmy, ale wiedza taka jest bardzo istotna dla banków przy podejmowaniu decyzji kredytowych.

6. Banki wymagają od przedsiębiorców przedłożenia dokumentów potwierdzających brak zaległości w zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. To kolejny niezwykle ważny czynnik uwiarygadniający bieżącą kondycję finansową firmy. Wszelkie zaległości wobec tych instytucji redukują - praktycznie do zera - możliwość uzyskania kredytu, zaś brak zaległości świadczy zdecydowanie na korzyść przedsiębiorcy.

7. Rozwinięty w ostatnich kilku latach na polskim rynku proceder wyłudzanie kredytów gotówkowych to kolejny czynnik powodujący, że banki zdecydowanie ostrożniej podchodzą do kredytowania indywidualnych klientów – osób fizycznych, w przypadku których o wyłudzenie jest po prostu łatwiej niż w przypadku przedsiębiorcy. Do uzyskania kredytu przez osobę fizyczną wystarczy dokument tożsamości i zaświadczenie o wynagrodzeniu, zaś w przypadku przedsiębiorcy dokumentów jest znacznie więcej, o czym pisaliśmy powyżej. Fakt ten determinuje poziom trudności w przypadku prób fałszowania dokumentacji i w konsekwencji wyłudzeń kredytów.

Czynników wpływających na większą otwartość banków na kredytowanie firm niż osób fizycznych można byłoby przytoczyć znacznie więcej. Ograniczyliśmy się do tych najistotniejszych, które dostrzegamy w codziennej praktyce współpracy z instytucjami finansowymi. Naszymi spostrzeżeniami dzielimy się w artykułach publikowanych na naszej stronie www.czestochowafinansowa.pl, do lektury których serdecznie zapraszamy.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com