Wniosek kredytowy jest podstawowym dokumentem, od którego rozpoczyna się proces kredytowy. Wypełnienie tego dokumentu jest podstawą ubiegania się o kredyt. Najprościej byłoby wyjaśnić, że każda procedura kredytowa musi rozpocząć się od zebrania wszystkich informacji, które są niezbędne dla instytucji finansowej (banku), aby rozważyć decyzję ewentualnego udzielenia kredytu osobie lub podmiotowi gospodarczemu, które o przyznanie kredytu występują. Oczywiście, podmioty ubiegające się o kredyt mogą mieć różny status prawny, ale dla potrzeb tego artykułu dokonuję zawężenia i będę odnosił się tylko do osób fizycznych, nazywając ich kredytobiorcami lub po prostu klientami. Ponadto, w niniejszym artykule odniosę się tylko do jednej formy kredytowania jakim są kredyty gotówkowe.

Jakie są elementy wniosku kredytowego?

Każdy bank stosuje swój własny formularz wniosku kredytowego, nie ma bowiem jednolitych wymogów w tej kwestii. Ponadto każdy bank ma nieco inne wymagania, jeśli chodzi o zawartość wniosku kredytowego. Wnioski zatem różnią się ilością wpisywanych przez klienta informacji, nierzadko różnią się stopniem rozbudowania tej samej informacji. Do podstawowych danych, które muszą znaleźć się we wniosku kredytowym należą:

- dane osobowe (nazwisko i imiona klienta, nazwisko rodowe matki, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu),

- dane dotyczące stanu cywilnego (np. kawaler, żonaty, wdowiec), liczby osób pozostających na utrzymaniu osoby wnioskującej o kredyt,

- dane dotyczące statusu mieszkaniowego (np. mieszkanie własnościowe, mieszkanie przy rodzinie, mieszkanie czynszowe),

- dane dotyczące wykształcenia klienta (podstawowe, średnie, wyższe),

- dane dotyczące uzyskiwanego miesięcznego dochodu (źródło – emerytura, umowa o pracę itp.) oraz wysokość uzyskiwanego dochodu netto.

Niektóre banki wymagają również deklaracji na jaki cel będą przeznaczone środki z uzyskanego kredytu i jaką kwotą kredytu wnioskodawca jest zainteresowany. Ta druga informacja ma charakter pomocniczy, gdyż banki po rozpatrzeniu wniosku wystawiają najczęściej ofertę na maksymalną kwotę, jaką mogą klientowi pożyczyć i pozostawiają w tej kwestii decyzję klientowi. Dzisiaj banki nie wymagają już informacji o bieżącym stanie zadłużenia klienta. Szczegółowe dane w tym zakresie banki pobierają z BIK (Biuro Informacji Kredytowej*).

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku kredytowego?

Oczywiście, wszystkie dane wpisywane do wniosku kredytowego muszą mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach wymaganych przez bank. Do takich dokumentów należą: dokument tożsamości oraz dokumenty poświadczające wysokość dochodów osoby wnioskującej o kredyt. Inne informacje wpisywane do wniosku kredytowego najczęściej nie wymagają potwierdzenia w okazanych dokumentach. Posiadają one charakter oświadczenia składanego przez klienta. Jednakże każda z informacji wpisanych do wniosku kredytowego może podlegać dodatkowym czynnościom weryfikacyjnym podejmowanym przez pracowników banku (nie bez kozery pracownicy ci nazywani są weryfikatorami). Jeśli powstaną jakieś wątpliwości po stronie banku, wówczas dla uzupełnienia wniosku wymagane jest przedstawienie dodatkowych dokumentów np. aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej lub też potwierdzenia wpływów wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy osoby wnioskującej o kredyt.

Przed wydaniem decyzji kredytowej bank uzupełnia informacje zgromadzone we wniosku kredytowym o dane pozyskane z instytucji zewnętrznych takich jak wspominane wcześniej Biuro Informacji Kredytowej lub też Bankowy Rejestr Klientów Nierzetelnych, Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej.

Analiza wszystkich zgromadzonych danych umożliwia bankowi udzielenia odpowiedzi czy osoba wnioskująca o kredyt posiada tzw. zdolność kredytową i jak duży jest poziom ryzyka po stronie banku. Analiza wspomagana jest ponadto schematami pomocniczymi w postaci oceny punktowej (tzw. scoring), której zasady są indywidualnymi modelami oceny przyjętej przez analityków danego banku. Dopiero po skompletowaniu wszystkich powyższych danych podejmowana jest decyzja o przydzieleniu lub odmowie przydzielenia kredytu.

* Oddzielny artykuł o Biurze Informacji Kredytowej znajdziesz również na naszej stronie.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com