Faktoring jest usługą z zakresu usług finansowych, skierowaną do firm, których kontrahenci mają problemy z terminowością regulowania swoich płatności. Faktoring polega na wykupie - - przez podmiot świadczący usługi faktoringu - nieprzeterminowanych wierzytelności od podmiotów, którym te wierzytelności są należne z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktoring jest zatem usługą skierowaną do podmiotów gospodarczych, które posiadają kontrahentów nieterminowo regulujących swoje handlowe zobowiązania (płatności za faktury). Usługa faktoringu pomaga więc w utrzymaniu płynności finansowej. Stronami uczestniczącymi w transakcji faktoringu są:

- faktorant tj. przedsiębiorca, który jest zbywcą swoich wierzytelności, czyli przedsiębiorca zlecający usługę faktoringu,

- faktor tj. instytucja finansowa (często bank), która nabywa wierzytelność od faktoranta,

- dłużnik faktoringowy tj. kontrahent faktoranta, który posiada wobec niego zobowiązania finansowe z tytułu zakupu towarów lub usług.

Firma zlecająca usługę faktoringu pozyskuje szybciej środki finansowe z tytułu zawartej transakcji sprzedaży, gdyż faktor przekazuje mu w formie częściowej zapłaty wcześniej umówioną kwotę, którą najczęściej jest ok.60-90% wierzytelności. Faktoring pozwala zatem na skrócenie czasu rotacji należnych faktorantowi pieniędzy, inaczej mówiąc, pozwala na zachowanie płynności finansowej. Szczególnie jest to istotne w sytuacji, kiedy faktoring dotyczy wierzytelności o odroczonym terminie płatności np. faktur z terminem płatności 60 czy 90 dni. Przedsiębiorca (faktorant) uzyskuje zapłatę szybciej niż otrzymałby ją od kontrahenta. W takiej sytuacji usługa faktoringu staje się finansowaniem w formie kredytu kupieckiego.

Faktoring w praktyce, krok po kroku.

Poniżej zestaw czynności związanych z usługą faktoringu.

1. Przedsiębiorca wystawia swojemu kontrahentowi fakturę za sprzedane usługi lub towar.

2. Przedsiębiorca przedstawia wystawioną fakturę firmie faktoringowej (faktorowi), w celu przeprowadzenia jej weryfikacji oraz równoczesnej weryfikacji kontrahenta, który zakupił towar lub usługę od przedsiębiorcy.

3. Podpisanie umowy na realizację usługi faktoringu pomiędzy przedsiębiorcą i faktorem.

4. Faktor dokonuje przelewu na konto przedsiębiorcy uzgodnionej części zapłaty za fakturę.

5. Kontrahent przedsiębiorcy dokonuje pełnej zapłaty za fakturę w wyznaczonym terminie na rachunek bankowy faktora.

6. Faktor po otrzymaniu pełnej zapłaty od kontrahenta dokonuje ostatecznego rozliczenia z przedsiębiorcą, pobierając w tym rozliczeniu swoje wynagrodzenie.

Ile kosztuje usługa faktoringu?

Koszty usługi faktoringowej pokrywa faktorant, czyli firma zlecająca wykonanie usługi. Najczęściej cena faktoringu zawiera następujące składowe:

- opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku i sporządzenie niezbędnej dokumentacji,

- wynagrodzenie faktora w postaci prowizji, przeważnie 0,5-4% od wartości wierzytelności, przy czym praktyka pokazuje, że im wyższa kwota wierzytelności tym niższy procent prowizji,

- odsetki od wypłaconej wcześniej częściowej kwoty wierzytelności,

- opłaty od czynności związanych z uzyskaniem terminowej zapłaty przez kontrahenta (koszty upomnień, monitów itp.).

Korzyści związane z faktoringiem.

Nie zawsze usługa faktoringu jest najbardziej efektywną formułą na rozwiązanie problemów związanych z nieterminowością odzyskiwania wierzytelności w obrocie gospodarczym. Posiada jednak zalety, które warto uwypuklić.

1. Zapewnienie stałego i szybkiego dostępu do środków obrotowych, co poprawia płynność finansową firmy.

2. Usługa faktoringowa jest zazwyczaj znacznie tańsza niż inne instrumenty finansowe, takie jak bankowy kredyt obrotowy.

3. Prosta i szybsza procedura, mniej formalności, niż w przypadku procesu związanego z uzyskaniem kredytu, ponadto podpisanie umowy faktoringowej nie jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.

4. Podpisanie umowy faktoringowej nie wymaga ustanowienia zabezpieczeń przez firmę np. w postaci zastawu hipotecznego czy poręczenia.

5. Firma korzystająca z faktoringu może oferować swoim kontrahentom wydłużone terminy płatności za swoje usługi lub dostawę towaru, co poprawia jej konkurencyjność.

6. Usługa faktoringowa jest również skuteczna formą uniknięcia ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością kontrahenta; ryzyko to przeniesione jest na firmę faktoringową.

7. Usługa faktoringowa może zostać rozszerzona o inne czynności z zakresu zarządzania finansami firmy – monitoring zobowiązań, czynności administracyjne, doradztwo biznesowe.

Pomimo niekwestionowanych zalet faktoring ciągle nie jest instrumentem biznesowym, który byłby w pełni wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy nie zawsze doceniają jego rolę i korzystają z alternatywnych form finansowania swojej działalności jak chociażby z droższych kredytów bankowych. Do tego zagadnienia powrócimy w kolejnych artykułach publikowanych na naszej Stronie – www.czestochowafinansowa.pl

Paweł Kosmala, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com