Mechanizm kredytu w rachunku bieżącym dla firm jest następujący: bank stawia do dyspozycji firmy określoną kwotę pieniędzy, dzięki czemu firma ma możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości ograniczonej - maksymalnie do wysokości kwoty postawionej do dyspozycji firmy, w momencie, kiedy taka potrzeba zaistnieje. Kredyt taki uzyskiwany jest przez firmę bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków i formalności. W ramach wcześniej podpisanej umowy pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem (przedsiębiorcą) ustala się okres na jaki został przyznany rzeczony limit środków pieniężnych. W tym okresie firma korzysta z rachunku bankowego, czyli z w/w środków, zwracając kwoty w dowolnej wysokości. Koszt w postaci odsetek naliczany jest przez bank tylko od debetowego salda tegoż rachunku.

Procedura uzyskania kredytu w rachunku bieżącym

W celu uzyskania kredytu w rachunku bieżącym należy złożyć w banku wniosek kredytowy, który swoją treścią i wymaganymi załącznikami nie odbiega zasadniczo od wniosków kredytowych składanych w celu uzyskania innych kredytów firmowych. Bank najczęściej posiada dużą wiedzę na temat sytuacji finansowej swojego klienta (firmy/przedsiębiorcy), gdyż ma bezpośredni wgląd do obrotów jakie występują na rachunku danej firmy, a decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym dotyczy najczęściej (prawie zawsze) firm, które swoje rachunki firmowe prowadzą od dłuższego czasu właśnie w tym banku. Jeszcze szybciej dokonywana jest analiza i wydawana kolejna decyzja, jeśli po upływie ważności umowy, firma będzie zainteresowana otrzymaniem nowego kredytu. Oczywiście, pracownik banku ma obowiązek zbadania czy w okresie, który upłynął nie nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej firmy, ale decyzja o przyznaniu nowego limitu zapada bez zwłoki. Zresztą banki - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów – proponują zawarcie umów na tzw. linię kredytową, w ramach której formalności z uzyskaniem kredytu są zdecydowanie ograniczone.

Kredyt w rachunku bieżącym to nic innego jak zwiększony debet. W zależności od poziomu ustalonego limitu, firma może korzystać z przyznanych środków w wysokości większej niż aktualny rzeczywisty stan jej konta. Zadłużenie jest spłacane na bieżąco - każdy wpływ na rachunek zmniejsza poziom zadłużenia. Ponadto każdy wpływ może być ponownie wykorzystany. Jednakże kwota pobranych środków nie może przekroczyć wspomnianego limitu. Wysokość limitu ustalana jest na podstawie kilku czynników. Przede wszystkim, bank bada poziom zdolności kredytowej, bierze też pod uwagę wysokość bieżących obrotów na rachunku, bada rodzaj i wysokość dostępnych zabezpieczeń. Nierzadko przed podpisaniem umowy kredytowej bank żąda określenia rodzajów i wysokość bieżących potrzeb, na które przeznaczone zostaną środki kredytowe. Najczęściej umowa kredytowa w rachunku bieżącym zawierana jest na okres 1 roku, jednakże dla najlepszych swoich klientów banki przygotowują oferty indywidualne, w ramach których okres umowy jest wydłużony lub automatycznie przedłużany na kolejne lata.

Jakie firmy mogą uzyskać kredyt w rachunku bieżącym

Tak jak wspomnieliśmy nie ma żadnych przeszkód, aby finansowanie w rachunku bieżącym uzyskała każda firma. W praktyce wygląda to jednak inaczej – banki udzielają takich kredytów firmom, które współpracują z danym bankiem od dłuższego czasu lub firmom uzyskującym wysokie dochody, których banki pragnęłyby pozyskać jako swoich klientów. Należy pamiętać, że dochody banków uzyskiwane z tytułu udzielanych kredytów w rachunkach bieżących są niższe niż dochody uzyskiwane w ramach innych form kredytowania. To konsekwencja konieczności utrzymywania przez banki rezerw finansowych w czasie, kiedy firmy nie korzystają z przyznanych limitów. Jednakże polityka udzielania takich kredytów ma także pozytywne strony dla banków, wynikające chociażby z naturalnej formuły przywiązania klientów do tych banków, w których prowadzone są ich podstawowe rachunki firmowe.

Koszty kredytu w rachunku bieżącym

Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu (bankowego finansowania) również kredyt w rachunku bieżącym jest obciążony odsetkami. Wysokość tych odsetek nie jest jednak liczona od całego limitu, ale od poziomu rzeczywistego zadłużenia. Są one naliczane każdego dnia od ujemnego salda rachunku. W przypadku niektórych przedsiębiorstw saldo zmienia się wielokrotnie, nawet w ciągu tego samego dnia. Prawidłowość jest jedna - im większe wpływy bieżące regulujące wysokość debetu, tym niższa suma odsetek. Najczęściej odsetki pobierane są automatycznie z rachunku, a więc są wliczone w ciężar limitu. Ustalenie jednak pełnego kosztu kredytu w rachunku bieżącym nie jest sprawą prostą, ponieważ banki mają w tym zakresie różne zasady i preferencje. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalane jest zgodnie ze zmienną stopą procentową, której wysokość określa się w oparciu o stawkę WIBOR oraz marżę banku. Odsetki są podstawową formą zapłaty za ten rodzaj kredytu. Poza odsetkami firma musi zapłacić prowizję liczoną od wysokości przyznanego limitu. Najczęściej prowizja ta jest ściągana przez bank automatycznie z salda rachunku firmy w dniu podpisania umowy kredytowej i operacji tej banki dokonują niezależnie, czy firma będzie korzystać z przyznanego limitu kredytowego. Niektóre banki zamiast wspomnianej prowizji (niekiedy dodatkowo) pobierają od swoich klientów określony procent za tzw. postawienie środków pieniężnych w gotowości.

Kredyt w rachunku bieżącym jest dzisiaj jednym z najbardziej rozpowszechnionym rodzajem finansowania firm. Jest narzędziem, które pomaga w finansowaniu bieżących potrzeb firm, także w okresach, kiedy firmy odnotowują spadek płynności finansowej. Dzięki zasadzie redukcji zadłużenia w wyniku każdego wpływu na rachunek, firma ma zarówno możliwość bieżącej i elastycznej kontroli stanu swojego rachunku bankowego, jak i efektywnego zarządzania swoimi dostępnymi środkami finansowymi.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com