Bank jak bank, wszystkie są do siebie podobne. Rachunki osobiste i firmowe, lokaty, kredyty hipoteczne, gotówkowe, konsolidacyjne... Praktycznie w każdym banku oferta jest podobna. Ale to tylko pozory. Jeśli zajrzeć głębiej w strukturę ofert poszczególnych banków zobaczymy wiele różnic. Duże banki posiadają charakter banków uniwersalnych, tak więc i oferta tych banków jest rozbudowana o różne produkty. Małe zaś banki, choć starają się świadczyć jak najszerszą ilość usług, to jednak koncentrują się na wybranych produktach bankowych i w ramach tych produktów dążą do swoistej specjalizacji. Takim niewątpliwie jest relatywnie niewielki bank – Nest Bank, a jego specjalizacją stały się kredyty dla firm.

O kredyty dla firm łatwiej w małym banku

Duże banki uniwersalne, przede wszystkim te z kapitałem państwowym, mają zdecydowanie łatwiejszą zdolność pozyskiwania środków, które później „sprzedają” w formie kredytów. Pozyskują te środki w postaci depozytów, rachunków osobistych lub firmowych, lokat i innych form oszczędzania. Posiadają zatem dostęp do relatywnie tańszych środków i swoich kredytobiorców pozyskują przede wszystkim ceną oferowanych kredytów. Małe banki mają znacznie trudniejszą sytuację. Zmuszone są poszukiwać klientów w inny sposób i czynią to przede wszystkim budując przewagę jakościową w wybranych rodzajach produktów czy też wyselekcjonowanych rodzajach bankowych usług. Dotyczy to na przykład branż czy grup zawodowych klientów zainteresowanych usługami bankowymi, jak również wspierania kredytobiorców w zakresie różnego rodzaju formalno-prawnych regulacji. Specjalizacja owa nabiera wyjątkowego znaczenia w ramach współpracy z małymi przedsiębiorstwami, których specyfika funkcjonowania wymaga szczególnie dedykowanych form postępowania. Rezultaty są oczywiste –wyższa dostępność kredytów, nawet dla podmiotów, które praktycznie są wykluczone w relacji z dużymi bankami. Mam tutaj na myśli relacje skutkujące uzyskaniem bankowego finansowania.

Dedykowane kredyty dla firm

Podam kilka przykładów dedykowanych form postępowania, o które trudno w dużych bankach uniwersalnych, a które charakteryzują metody pozyskiwania klientów przez mały bank jakim jest Nest Bank. Do przykładów takich należą:

Kredyty dla firm rozliczającej się z fiskusem w formie ryczałtu (kredyty dla tzw. ryczałtowców)

Wielokrotnie w naszych artykułach, także wywiadach przeprowadzonych z przedsiębiorcami podnosiliśmy temat ostrożności banków w udzielaniu kredytów firmom, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym w formie podatku zryczałtowanego. Jak wiemy podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o koszty tej działalności. Dochody uzyskiwane przez takich przedsiębiorców nie są ewidencjonowane, a wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Większość banków niechętnie udziela kredytów takim przedsiębiorcom (wyjątkiem są wolne zawody zwane w nomenklaturze bankowej Profesjonalistami, którym wszystkie banki chętnie udzielają kredytów). Nest Bank traktuje wszystkich ryczałtowców z jednakową powagą, a specjalizacja jaką osiągnął pozwala na przedstawienie oferty kredytowej nawet firmom, które w innych bankach nie mają żadnych szans na kredyt.

Kredyt pomimo straty wykazanej w PIT za rok miniony

Z reguły banki udzielające kredytów dla podmiotów gospodarczych ograniczają swoją ofertę do tych firm, których dokumenty finansowe nie wykazują straty z tytułu prowadzonej działalności. Nest Bank podchodzi do tej kwestii zdecydowanie bardziej elastycznie. To także efekt wspomnianej specjalizacji. W tym przypadku strata wykazana w PIT za rok miniony nie przekreśla możliwości uzyskania kredytu, jeśli przedsiębiorca uzyskuje dochody w roku bieżącym i jeśli dochody te są wyższe niż ubiegłoroczna strata. To warunek, ale warunek dający szansę uzyskania kredytu dla wielu firm, które w innych bankach nie mają szans ich otrzymania.

Kredyty dla firm reprezentujących branże niechciane przez inne banki np. branżę budowlaną (kredyty dla budowlańców)

W wielu artykułach zamieszczanych na naszej stronie wskazywaliśmy, że każdy z banków ustala swoją listę preferowanych rodzajów działalności gospodarczych. Najczęściej są to takie rodzaje działalności, które znajdują się na listach wszystkich banków. Są jednak branże, do których banki podchodzą z rezerwą, a udzielenie firmom reprezentującym te branże kredytu jest praktycznie niemożliwe. W żargonie bankowym używanym przez bankowych doradców kredytowych mówi się o tzw. wykluczonych PKD. Nie sposób wszystkich niechcianych branż wymieniać, ograniczymy się do tych najbardziej popularnych jak branża budowlana czy transportowa. Ta ostatnia wykluczona obecnie również z uwagi na skutki epidemii. I znów, podobnie jak w wyżej wspomnianych przypadkach, w sukurs przychodzi specjalizacja. Nest Bank nie obawia się budowlańców i udziela im kredytów. Bank ten umie przewidywać dochody firm świadczących usługi budowlane, potrafi też znacznie lepiej niż inne banki ocenić ryzyko związane z finansowaniem tej branży. Sytuacji nie pogarsza fakt, że większość małych firm budowlanych rozlicza się z fiskusem w formie ryczałtu.

Kredyty dla firm posiadających problemy z ZUS lub Urzędem Skarbowym

Banki przekreślają przedsiębiorców ubiegających się o kredyt firmowy, jeśli posiadają zadłużenie w płatnościach swoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS. To reguła, od której nie ma w zasadzie wyjątku. No właśnie – w zasadzie, gdyż bank specjalizujący się w obsłudze małych firm (Nest Bank) daje realne szanse uzyskania kredytu, kiedy przedsiębiorca wykaże przed bankiem, że posiada z powyższymi instytucjami podpisane ugody na spłatę tych zobowiązań w formie ratalnej. To kolejna różnica w podejściu do klienta – rutynowe podejście do firm w dużych bankach uniwersalnych i specjalistyczne (o dużym stopniu zindywidualizowania) rozpatrywanie przez małe banki nietypowych sytuacji spotykających przedsiębiorców na różnych etapach prowadzonych przez nich działalności biznesowych.

Kredyt dla firm rodzinnych (dla osób, które przejęły firmę w ramach sukcesji rodzinnej)

Bank, o którym mowa w niniejszym artykule, specjalizując się w obsłudze małych przedsiębiorstw, kieruje też swoją ofertę do firm rodzinnych. To przecież jeden z najbardziej popularnych statusów własnościowych wśród małych firm. Firma przechodzi z rodziców na dzieci, czy też na innych najbliższych członków rodziny. Na rynku powszechną zasadą jest, że przedsiębiorca nie może ubiegać się o kredyt, jeśli okres prowadzenia jego działalności gospodarczej jest krótszy niż dwanaście miesięcy. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy przejęli firmę w ramach sukcesji rodzinnej. Dla nowych właścicieli powstaje więc problem związany z ewentualną potrzebą zaciągnięcia kredytu, gdyż dla banków historia firmy zaczyna się od zera. Jednakże wspominany wyżej bank – Nest Bank, specjalizujący się w obsłudze małych firm wychodzi na przeciw przedsiębiorcom, którzy stali się właścicielami firm w formie sukcesji rodzinnej i w ramach tej sukcesji bank ocenia kondycję finansową firmy nie tylko w zakresie działalności obecnego (nowego) właściciela, a bierze pod uwagę także okres poprzedni. Taka formuła daje możliwość zaciągnięcia kredytu przez firmę bez rocznej karencji jaka obowiązuje w innych bankach.

Bank specjalizujący się w obsłudze firm to nie tylko dostępniejsze dla firm kredyty

Wgłębiając się w szczegóły oferty Nest Banku stworzonej dla mikro i małych firm można zauważyć jeszcze wiele elementów różniących tę ofertę od ofert innych banków. To niepodważalny efekt specjalizacji. Bank rozumie potrzeby przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Codzienne rozmowy z właścicielami firm, nieustanna analiza przepisów prawa i zmieniających się realiów rynkowych, daje rezultat w postaci coraz bardziej rozbudowanej oferty dedykowanej właśnie dla tego segmentu rynku. Kolejnym przykładem wspomnianej specjalizacji jest oferta faktoringu skierowana właśnie do mikro i małych przedsiębiorstw. Dzisiaj przedsiębiorca składając wniosek kredytowy otrzymuje kompleksową odpowiedź – jeśli nie ma dostatecznej zdolności kredytowej, aby otrzymać kredyt może otrzymać alternatywne rozwiązanie – faktoring. Zatem specjalizacja górą.

Czytelników zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na powyższy temat zapraszamy do kontaktu z www.częstochowafinansowa.pl

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com