Czy kredyty lombardowe to przeżytek? Popularne szczególnie w okresie międzywojennym, dziś straciły na znaczeniu. Kredytami lombardowymi zwykło się nazywać kredyty udzielane pod zastaw rzeczy ruchomych, najczęściej metali szlachetnych, biżuterii, także papierów wartościowych lub dewiz. Rzadziej banki są w stanie przyjąć pod zastaw inne wartościowe przedmioty – samochody czy dzieła sztuki. Proces uzyskania kredytu lombardowego nie jest skomplikowany, formalności relatywnie niedużo, natomiast koszt uzyskania takiego kredytu obliczany w skali rocznej jest bardzo wysoki. Większość kredytów lombardowych udzielanych jest na krótki okres.

Kredyt lombardowy – kto udziela takich kredytów

Na pewno po kredyt lombardowy nie należy udawać się do lombardów lecz do banków. W oparciu o obowiązujące w naszym kraju przepisy o taki kredyt można ubiegać się w bankach komercyjnych. Generalnie większość banków oferuje kredyty lombardowe, ale są też banki, które tego produktu w swojej ofercie nie posiadają. Kredyt lombardowy jest też instrumentem finansowym w relacji Banku centralnego z bankami komercyjnymi. Cechą charakterystyczną kredytów lombardowych udzielanych przez banki centralne jest to, że okres kredytowania jest krótki i wynosi od 7 dni do 3 miesięcy, natomiast w przypadku banków komercyjnych udzielających takich kredytów mamy do czynienia z większą elastycznością – okres kredytowania wynosi od kilku tygodni do 12 miesięcy. W tym przypadku wiele zależy zarówno od indywidualnej oceny kredytobiorcy, jak i wartości zobowiązania kredytowego i wartości zastawu.

Warunek uzyskania kredytu lombardowego

Warunkiem otrzymania kredytu lombardowego jest posiadanie ruchomości, które stanowić będą zabezpieczenie udzielonego kredytu. Następnie wskazane przez kredytobiorcę ruchomości podlegają wycenie dokonywanej przez bank, przy czym koszty tej wyceny ponosi kredytobiorca. Od wysokości wyceny uzależniona jest kwota kredytu. Zdarza się, że wysokość wyceny przewyższa kwotę kredytu, jaką zainteresowany jest kredytobiorca, co rodzi pewne ryzyko dla kredytobiorcy, jeśli nie spłaciłby kredytu, gdyż bank sprzedając ruchomość zainteresowany jest przede wszystkim odzyskaniem swojej wierzytelności. Maksymalna kwota kredytu lombardowego nie może być wyższa niż 80% wartości ruchomości stanowiących zabezpieczenie, choć w interesie banku jest, aby była ona mniejsza. I tak w praktyce wynosi od 50 do 75% wartości ruchomości.

Korzyści z uzyskania kredytu lombardowego

Kredyt lombardowy to korzystne rozwiązanie dla podmiotów gospodarczych posiadających znaczny majątek w postaci różnych ruchomości, a które nie dysponują wolnymi środkami, które mogłyby być przeznaczone na rozwój. Wówczas taki instrument jak kredyt lombardowy pozwala na pozyskanie środków pieniężnych na dowolny cel inwestycyjny. Należy jednak pamiętać, że kredyt lombardowy może być wyżej oprocentowany niż inne formy bankowego finansowania. To pochodna okoliczności, że kredytobiorca otrzymuje pewnego rodzaju bonifikatę w procesie oceny jego zdolności kredytowej, gdyż bank ocenia przede wszystkim wartość ruchomości przekazanej jako zabezpieczenie kredytu. Uzyskanie kredytu jest więc łatwiejsze, choć zdolność kredytowa jest przez bank brana pod uwagę ale nie jest traktowana tak rygorystycznie jak w przypadku innych form kredytowania. Inną istotną zaletą kredytów lombardowych jest szybkość w wypłacaniu środków kredytowych – natychmiast po załatwieniu formalności, ponadto w zależności od ustaleń z kredytobiorcą, środki wypłacane są jednorazowo w pełnej kwocie lub w kilku transzach. Korzyści wydają się więc oczywiste, a o wadach kredytu lombardowego już wspominałem – relatywnie wysokie oprocentowanie, konieczność pokrycia kosztów wyceny ruchomości oraz fakt, że wycena ruchomości może przewyższać kwotę potrzebnego kredytowania.

Reasumując, kredyt lombardowy może być dla wielu podmiotów gospodarczych ważnym instrumentem finansowania ich działalności, szczególnie w sytuacji nagłych potrzeb finansowych. I tak majątek firmy w postaci różnych nieruchomości może na siebie zarabiać.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com