Pierwsze transakcje leasingowe na świecie przypisuje się amerykańskiej firmie leasingowej, która powstała w 1952 roku. Już niebawem, bo na początku lat sześćdziesiątych leasing trafił do Europy Zachodniej. Prekursorzy leasingu nie mieli łatwej drogi rozwoju, a formuła leasingu miała w tamtym okresie wielu przeciwników. Jednakże wraz z upływem czasu przybywało entuzjastów leasingu i dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić, aby tego instrumentu finansowania inwestycji mogło zabraknąć. W 1989 roku, wraz ze zmianami ustrojowymi leasing pojawił się także w Polsce.

Co to jest leasing

Leasing to najogólniej forma dwustronnej umowy o charakterze cywilno-prawnym pomiędzy osobą lub podmiotem finansującym transakcję – leasingodawcą, a osobą lub podmiotem korzystającym z finansowania – leasingobiorcą. Umowa leasingu to inaczej umowa dzierżawy lub najmu środków trwałych (także nieruchomości), która pozwala na użytkowanie przez leasingobiorcę tych środków trwałych bez konieczności ich nabycia. Oczywiście leasingodawca, w okresie trwania umowy leasingowej pobiera z jej tytułu uzgodnione wynagrodzenie.

Podstawowym rozróżnieniem według rodzajów leasingów są: leasing finansowy zwany także leasingiem kapitałowym i leasing operacyjny zwany także leasingiem bieżącym. Rozróżnienie powyższe wynika z odmienności rozliczania kosztów podatkowych oraz czasu trwania umowy leasingowej.

Co to jest leasing finansowy

Leasing finansowy polega na tym, że leasingodawca dokonuje zakupu przedmiotu leasingu i przekazuje go leasingobiorcy na określony (umowny) czas, w którym leasingobiorca może korzystać z przedmiotu leasingu. Za rzeczony przedmiot leasingobiorca dokonuje zapłaty w formie rat (cena przedmiotu określona jest w dniu zawarcia umowy leasingu). Leasing finansowy ma charakter umowy długoterminowej i najczęściej jej okres jest dłuższy lub co najmniej zbieżny z okresem ekonomicznego zużycia przedmiotu. Koszty leasingu finansowego stanowią: odpisy rat amortyzacyjnych, koszty użytkowania przedmiotu leasingu, raty odsetkowe, podatek VAT, który płacony jest z góry za cały okres, na jaki ma obowiązywać umowa leasingu. Leasingobiorca może rozliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz odsetki rat leasingowych. Po opłaceniu przez leasingobiorcę wszystkich rat, przedmiot leasingu staje się jego własnością.

Co to jest leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na okresowym udostępnieniu leasingobiorcy przedmiotu leasingu, a okres ten jest krótszy niż okres ekonomicznego zużycia przedmiotu. Korzystanie z przedmiotu leasingu ma charakter odpłatny, jednakże pobierane przez leasingodawcę opłaty (raty) nie pokrywają - w przeciwieństwie do leasingu finansowego – wartości przedmiotu leasingu. Przedmiotem leasingu operacyjnego są środki trwałe, które mogą być używane przez kolejnych leasingobiorców. Tym samym, umowa leasingu operacyjnego ma wiele cech wspólnych z umowami najmu czy dzierżawy. Leasingobiorca może rozliczyć w ramach kosztów uzyskania przychodów całość czynszu leasingowego oraz opłatę wstępną i inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu. Po zakończeniu umowy leasingu, leasingobiorca dokonuje zwrotu przedmiotu leasingu, choć i w tym przypadku istnieje możliwość jego zakupu, ale zakup ten uzależniony jest od okresu i stawki amortyzacji. Dodatkową korzyścią wynikającą z leasingu operacyjnego jest ratalne rozliczanie podatku VAT.

Kategorii i rodzajów leasingu jest więcej. W niniejszym artykule ograniczyliśmy się jedynie do podstawowych informacji o najpopularniejszych odmianach – leasingu finansowego i leasingu operacyjnego. Do innych rodzajów leasingu powrócimy w oddzielnych artykułach.

Paweł Kosmala, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com