Scoring to metoda oceny punktowej, którą wykorzystuje się do rozpoznania różnych grup w danej zbiorowości. W ramach przyjętego modelu scoringowego poszczególnym cechom ocenianej jednostki przypisuje się wartości w ramach ustalonej wcześniej skali, a rezultat takiej oceny stanowi podstawę podejmowania różnych decyzji operacyjnych. Natomiast scoring kredytowy to nic innego jak metoda oceny punktowej stosowanej w bankowości w celu określenia poziomu wiarygodności osoby wnioskującej o udzielenie kredytu. Chociaż scoring kredytowy nie jest jedynym kryterium oceny wnioskodawcy o kredyt, to jest narzędziem kluczowym w tej fazie procesu kredytowego, kiedy banki podejmują decyzję o przyznaniu kredytu, jego wysokości czy też rodzajów wymaganych zabezpieczeń.

Scoring kredytowy historycznie

Zasady scoringu kredytowego pojawiły się w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W naszej rodzimej bankowości pierwsze metody punktowej oceny wniosków kredytowych zaczęły być stosowane dopiero na początku obecnego stulecia. Od tego czasu notujemy dynamiczny rozwój bankowych metod scoringowych, a sprzyjały temu następujące czynniki: olbrzymi postęp w technologiach informatycznych, automatyzacja procesów sprzedażowych, rozbudowa ofert bankowych o nowe produkty finansowe, wzrost konkurencji na rynku finansowym, coraz większa rola banków komercyjnych.

Rola scoringu w dystrybucji kredytów gotówkowych

Pojawienie się kredytu gotówkowego w ofertach banków zdynamizowało rozwój metod scoringowych. Powszechność tego produktu i jego wysoka dostępność zmusiła banki do poszukiwań w zakresie obniżania swoich kosztów operacyjnych, zwiększenia skuteczności zarządzania ryzkiem kredytowym, jak i budowania przewag konkurencyjnych. W praktyce osoba wnioskująca o kredyt gotówkowy otrzymuje ofertę kredytową w kilka minut po wprowadzeniu danych do elektronicznego wniosku kredytowego. Wniosek taki wysyłany jest on-line do centrali banku, a konkretnie do w pełni zautomatyzowanego systemu elektronicznego, który na podstawie danych wpisanych we wniosku oraz dotychczasowej historii kredytowej klienta, a także informacji zaciągniętych z BIK (Biuro Informacji Kredytowej), przygotowuje ofertę kredytu gotówkowego dla klienta. Oferta zawiera kwotę kredytu, okres kredytowania, koszty oprocentowania, prowizję banku oraz ewentualne formy zabezpieczenia (np. ubezpieczenie). Cała operacja trwa kilkanaście minut. Bez rozbudowanych metod oceny scoringowej powyższy proces byłby niemożliwy.

Zalety stosowania metod scoringowych

Wśród uniwersalnych korzyści wynikających z implementacji scoringu kredytowego należałoby wymienić:

- skrócenie procesu kredytowego w fazie rozpatrywania wniosków kredytowych,

- zobiektywizowanie decyzji tj. jednolite i spójne kryteria oceny wszystkich wniosków kredytowych / osób wnioskujących o kredyt,

- zwiększenie stopnia automatyzacji i usprawnienia procesu kredytowego,

- poprawa poziomu precyzji podejmowanych decyzji kredytowych,

- możliwość zastąpienia wysokokwalifikowanych analityków kredytowych kadrą nieposiadającą eksperckiego przygotowania,

- zredukowanie kosztów operacyjnych,

- zwiększenie poziomu satysfakcji klientów obsługiwanych przez banki.

Zastosowanie metod scoringowych jest także ważnym czynnikiem optymalizującym procesy zarządzania instytucją finansową, a w tym w szczególności:

- minimalizowanie strat wynikających z udzielania kredytów,

- redukcja ryzyka operacyjnego,

- maksymalizacja poziomu sprzedaży produktów i usług finansowych,

- maksymalizacja poziomu rentowności.

Paweł Kosmala, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com