W poniższym krótkim artykule pragniemy przybliżyć Czytelnikowi czym jest gwarancja PLD de minimis. Termin ten pojawia się nierzadko w rozmowach na temat kredytów dla przedsiębiorców i jest niestety dla wielu z nich nieczytelny. Zacznijmy od podstawowej definicji: program gwarancji PLD de minimis realizowany jest w ramach rządowej strategii wsparcia przedsiębiorczości w oparciu o poręczenia i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Jako systemowy mechanizm wspierania mikro, małych i średnich firm program egzystuje od lipca 2018 roku, dzięki wprowadzeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewodnią rolą programu jest zwiększenie dostępności firm z sektora MŚP do bankowego finansowania.

Gwarancja PLD de minimis jako zabezpieczenie spłaty zobowiązań kredytowych

Rzeczona gwarancja jest więc formą pomocy publicznej w celu zabezpieczenia spłaty kredytów inwestycyjnych lub obrotowych. Nie stanowi jednak jakiejś formy dotacji pieniężnej i nie jest związana z przekazaniem przedsiębiorcom jakichkolwiek środków finansowych. Ponadto nie rodzi skutków podatkowych dla przedsiębiorców.

Gwarancja przeznaczona jest dla polskich przedsiębiorców, którzy należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej - rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 roku).

Udział w programie gwarancji PLD de minimis daje istotne korzyści dla kredytobiorców. Do najważniejszych należą:

- wyższa dostępność do kredytu, także dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,

- zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania majątkiem przedsiębiorcy; w części objętej gwarancją, przedsiębiorca nie musi zastawiać majątku, zarówno na rzecz banku udzielającego kredytu, jak i na rzecz banku udzielającego gwarancji tj. Banku Gospodarstwa Krajowego,

- zmniejszenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu, w tym brak opłaty za rozpatrywanie wniosków o udzielenie gwarancji,

- uproszczone procedury wnioskowania, proste udokumentowanie wyników działalności gospodarczej,

- niższe całkowite koszty kredytu, w tym niższe prowizje bankowe,

- oszczędność czasu; formalności dotyczące kredytu i gwarancji załatwiane są w jednym banku.

Gwarancja PLD de minimis w okresie epidemii

W ramach powyższego programu przygotowano pakiet udogodnień dla przedsiębiorców korzystających z kredytów bankowych w okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Pakiet udogodnień ma służyć zmniejszeniu negatywnych skutków pandemii z jakimi borykają się przedsiębiorcy i obejmuje on następujące zakresy:

- powiększenie zakresu gwarancji PLD de minimis do 80 procent kwoty zaciągniętego kredytu,

- wydłużenie okresu gwarancji – maksymalnie do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,

- za udzielenie gwarancji nie pobierana jest prowizja.

Powyższy pakiet obowiązuje do końca bieżącego roku, a z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 lutego 2020 roku nie mieli zaległości wobec Urzędu Skarbowego lub ZUS.

Czytelników zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na powyższy temat zapraszamy do kontaktu z www.częstochowafinansowa.pl

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com