Zarząd banku to wyodrębniona jednostka organizacyjna kierująca bieżącą działalnością banku. Inaczej mówiąc – to zespół ludzi uprawnionych do kierowania czynnościami związanymi z funkcjonowaniem takiej jednostki organizacyjnej, jaką jest bank. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji przypisanych członkom zarządu precyzuje statut banku, ale stopień szczegółowości wyspecyfikowanych zakresów kompetencyjnych jest różny – w zależności od banku. Na czele zarządu i tym samym całej struktury danego banku stoi prezes zarządu. Formalnie prezes jest jednym z członków zarządu, a ważniejsze decyzje podejmowane są większością głosów przez członków zarządu. Codzienna praktyka jest jednak odmienna – w większości banków prezesi pełnią decydującą rolę zarządczą, a pozostali członkowie zarządu podporządkowują się takiej formule zarządzania.

Podstawowy zakres obowiązków i kompetencji zarządu banku

Do podstawowych obowiązków i kompetencji członków zarządu, którym bezpośrednio podporządkowane są wszystkie jednostki organizacyjne banku, należy w szczególności: inicjowanie i koordynowanie wszelkich prac wykonywanych przez te jednostki. Jednakże kluczowymi decyzjami podejmowanymi przez zarząd banku są: ustalanie wysokości oprocentowania przyjmowanych przez bank depozytów, ustalanie oprocentowania, zasad i rodzajów udzielanych przez bank kredytów, kształtowanie stawek prowizji i innych opłat pobieranych przez bank. Jak łatwo zauważyć powyższy zakres kompetencji ma bezpośredni i kluczowy wpływ na wynik finansowy uzyskiwany przez dany bank, jak i pozycjonuje bank na rynku w zakresie jego konkurencyjności. Zarząd pełni więc rolę strażnika rentowności uzyskiwanej przez całą instytucję. Aby tę rolę wypełniać w sposób właściwy i niezakłócony zarząd musi być na bieżąco informowany, zarówno o sytuacji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych banku, jak i o wynikach osiąganych w ramach poszczególnych produktów oferowanych przez bank. Sprawozdania, na podstawie których zarząd podejmuje decyzje, analizowane są przez specjalnie powołane do takiego celu departamenty analiz ekonomicznych (w praktyce departamenty te noszą różne nazwy). Efektem prac tych departamentów są wszelkiego rodzaju modele ekonomiczne i inne wyliczenia pozwalające na ocenę opłacalności poszczególnych produktów i operacji bankowych.

Organ decydujący o powołaniu członków zarządu banku

Ustalanie składu zarządu banku (powoływanie członków zarządu) odbywa się według obowiązującego w naszym kraju prawa bankowego oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 21 marca 2018 r. W ramach powyższych regulacji organem nadrzędnym zatwierdzającym powołania na członków zarządów banków jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). I tak, powołanie prezesa zarządu banku i członków zarządu banku, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza danego banku, która wraz z wymaganym wnioskiem przekazuje do KNF informacje dotyczące kandydata na członka zarządu obejmujące okres ostatnich pięciu lat jego zawodowej kariery. Wniosek obejmuje między innymi następujące informacje:

- wykształcenie tj. jego rodzaj i ewentualne dodatkowe kwalifikacje zdobyte w trakcie różnych stażów i praktyk oraz podczas dodatkowych szkoleń,

- wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenia związane z przebiegiem pracy zawodowej,

- funkcje pełnione w strukturach innych podmiotów gospodarczych,

- dokumenty poświadczające o braku o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe,

- dokumenty poświadczające o braku sankcji administracyjnych nałożonych na kandydata lub podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata,

- znajomość języka polskiego (warunek opcjonalny).

Struktura zarządu banku

Podstawowa struktura zarządu jest najczęściej bardzo tradycyjna – członkowie zarządu odpowiedzialni za piony ekonomiczne, operacyjne, finansowo-księgowe czy personalne. Jednakże wysoki poziom konkurencji i dynamiczny rozwój technologiczny narzucają wymagania dotyczące poszerzonej struktury zarządów. Coraz częściej w składzie członków zarządów pojawiają się ludzie o wysokiej specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki czy marketingu. Zmiany w bankowości i tym samym w systemie i strukturze zarządzania bankami wymuszane są przede wszystkim zmieniającymi się realiami gospodarczymi i uwarunkowaniami geopolitycznymi. Banki starają się nie tylko jak najszybciej na te zmiany odpowiadać, ale także – z uwagi na swoje funkcje – zmiany stymulować. Aby tak było, członkami zarządów banków są ludzie starannie wyedukowani, rekrutowani spośród najlepszych specjalistów, jacy pojawiają się na rynku.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com